Mor včelího plodu 11.5.2015

Nařízení státní veterinární správy ze dne 11.5.2015

  Č. j.
SVS/2015/046902-Z


NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY


Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro
Zlínský kraj (dále jen "KVS"), jako správní orgán příslušný podle § 47 odst. 4
a 7 a podle § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"veterinární zákon"), v souladu s § 54 odst. 2 písm. a) veterinárního zákona a
s § 15 odst. 1. písm. b) a e) a s § 76 odst. 3 písm. a) veterinárního zákona nařizuje
tato

mimořádná veterinární opatření:

Čl. 1

Úvodní ustanovení

(1) Toto nařízení je závazné pro všechny chovatele včel s
chovy včel umístěných na katastrálních územích vyjmenovaných v článku 2 tohoto
Nařízení, a to bez ohledu, zda jsou organizovaní v Českém svazu včelařů (dále
jen "ČSV") nebo v jiné organizaci anebo neorganizovaní.

(2) Mimořádná veterinární opatření (ochranná a zdolávací
opatření) se nařizují k zajištění ochrany zdravých chovů včel před nebezpečnou
nákazou-morem včelího plodu a jejímu zdolání, a to vzhledem ke zjištění výskytu
této nebezpečné nákazy-moru včelího plodu, potvrzeného nálezem původce této
nákazy laboratorním vyšetřením a návazně vymezených ohnisek nákazy v chovech
včel držených na stanovištích včel ve Zlínském kraji těmito rozhodnutími:

a) Rozhodnutím Krajské veterinární správy Státní
veterinární správy pro Zlínský kraj č. j. SVS/2015/041603-Z ze dne 27. 4. 2015
v katastru obce Osvětimany, okres Uherské Hradiště, s účinností od 27.
4. 2015,

b) Rozhodnutím Krajské veterinární správy Státní
veterinární správy pro Zlínský kraj č. j. SVS/2015/043354-Z ze dne 29. 4. 2015
v katastru obce Slopné, okres Zlín, s účinností od 29. 4. 2015,

c) Rozhodnutím Krajské veterinární správy Státní
veterinární správy pro Zlínský kraj č. j. SVS/2015/043374-Z ze dne 29. 4. 2015
v katastru obce Sehradice, okres Zlín, s účinností od 29. 4. 2015,

d) Rozhodnutím Krajské veterinární správy Státní
veterinární správy pro Zlínský kraj č. j. SVS/2015/044114-Z ze dne 30. 4. 2015
v katastru obce Zubří, okres Vsetín, s účinností od 30. 4. 2015,

Čl. 2

Zřízení ochranných pásem

(1) Ochranným pásmem, vymezeným v okruhu 5 km kolem ohniska
nákazy v obci Osvětimany, okres Uherské Hradiště, s přihlédnutím k
epizootologickým, zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se tímto
předpisem vymezují katastrální území těchto obcí:

a) v okrese Uherské Hradiště

Buchlovice, Hostějov, Medlovice u Uherského Hradiště,
Ořechov u Uherského Hradiště, Osvětimany, Polešovice, Stříbrnice u Uherského
Hradiště, Stupava, Újezdec u Osvětiman
a Vážany u Uherského Hradiště, 

b) v okrese Kroměříž

Koryčany.

(2) Ochranným pásmem, vymezeným v okruhu 5 km kolem ohniska
nákazy v obci Slopné, okres Zlín, s přihlédnutím k epizootologickým,
zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se tímto předpisem vymezují
katastrální území těchto obcí:

Bratřejov u Vizovic. Dolní Lhota u Luhačovic, Haluzice,
Horní Lhota u Luhačovic, Lhotsko, Lípa nad Dřevnicí, Lipová u Slavičína, Loučka
I, Loučka II, Nevšová, Sehradice, Slopné, Újezd u Valašských Klobouk, Vizovice,
Vlachovice, Vysoké Pole
a Zádveřice.

(3) Ochranným pásmem, vymezeným v okruhu 5 km kolem ohniska
nákazy v obci Sehradice, okres Zlín, s přihlédnutím k epizootologickým,
zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se tímto předpisem vymezují
katastrální území těchto obcí:

Dolní Lhota u Luhačovic, Haluzice, Horní Lhota u
Luhačovic, Lípa nad Dřevnicí, Lipová u Slavičína, Loučka I, Loučka II, Nevšová,
Petrůvka u Slavičína, Podhradí u Luhačovic, Pozlovice, Provodov na Moravě,
Sehradice, Slavičín, Slopné, Újezd u Valašských Klobouk, Vizovice, Vlachovice
a
Zádveřice.

(4) Ochranným pásmem, vymezeným v okruhu 5 km kolem ohniska
nákazy v obci Zubří, okres Vsetín, s přihlédnutím k epizootologickým,
zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se tímto předpisem vymezují
katastrální území těchto obcí:

Dolní Bečva, Rožnov pod Radhoštěm, Střítež nad Bečvou,
Tylovice, Vidče, Zašová
a Zubří.

Čl. 3

Opatření v ochranném pásmu

(1) Zákaz přemísťování včel z ochranného pásma. Přemístění
včel v rámci ochranného pásma je možné jen se souhlasem KVS, vydaným na základě
žádosti chovatele doložené negativním výsledkem laboratorního vyšetření
směsného vzorku měli ze stanoviště včel na přítomnost původce moru včelího
plodu.

(2) V katastrech ochranného pásma vymezeného v článku 2,
pokud nebylo v posledních 12 měsících provedeno bakteriologické vyšetření
směsných vzorků měli ze stanoviště včel se zaměřením na zjištění původce moru
včelího plodu, se nařizuje provedení odběru vzorků včelí měli u všech včelstev
a jejich neprodlené vyšetření v akreditované laboratoři. Chovatelé včel zajistí
provedení odběru vzorků a jejich vyšetření následujícím způsobem:

a) V termínu do 31. 5. 2015 umístí chovatelé včel do
všech včelstev chovaných v ochranném pásmu vymezeného v článku 2 zasíťované
podložky určené k odběru vzorků včelí měli ve vegetačním období,

b) po 14 dnech od umístění zasíťovaných
podložek do včelstev chovatelé včel podložky vyjmou a směsné vzorky včelí měli
předají na:

i. Krajskou veterinární správu Státní veterinární správy pro
Zlínský kraj, Inspektorát Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Protzkarova
1180, 686 01 Uherské Hradiště, telefon: 572 556 522 v případě vzorků z
ochranného pásma vymezeného v Čl. 2 odst. 1 písm. a)
;
jeden směsný
vzorek včelí měli může obsahovat nejvíce 10 dílčích vzorků včelí měli,


ii. Krajskou veterinární správu Státní veterinární správy
pro Zlínský kraj, Inspektorát Kroměříž, Kojetínská 1347, 767 14 Kroměříž,
telefon 573 339 453 v případě vzorků z ochranného pásma vymezeného v Čl. 2
odst. 1 písm. b);
jeden směsný vzorek včelí měli může obsahovat nejvíce
10 dílčích vzorků včelí měl

iii. Krajskou veterinární správu Státní veterinární správy
pro Zlínský kraj, Inspektorát Zlín, Zarámí 88, 760 41 Zlín, telefon 577
653 510 v případě vzorků z ochranných pásem

vymezených v Čl. 2 odst. 2 a odst. 3; jeden
směsný vzorek včelí měli může obsahovat nejvíce 10 dílčích vzorků včelí měli,

iv. Krajskou veterinární správu Státní veterinární správy
pro Zlínský kraj, Inspektorát Vsetín, Smetanova 1484, 755 01 Vsetín,
telefon 571 412 033 v případě vzorků z ochranného pásma vymezeného v ČL 2 odst.
4;
jeden směsný vzorek včelí měli může obsahovat nejvíce 10 dílčích
vzorků včelí měli,

(3) Před ukončením ochranných a zdolávacích opatření v
ochranných pásmech, vymezených v článku 2, se nařizuje provedení odběru
směsných vzorků zimní včelí měli od všech včelstev na stanovištích (jeden
směsný vzorek včelí měli může obsahovat nejvíce 10 dílčích vzorků včelí měli) a
jejich předání v termínu do 15. 2. 2016 na pracoviště KVS uvedená v čl.
3 odst. 2 písm. b).

Čl. 4

Opatření na celém území Zlínského kraje

Všem chovatelům včel na celém území Zlínského kraje se
zakazuje provádět léčbu
nebezpečné nákazy-moru včelího plodu.

Čl. 5

Poučení o nákaze

Mor včelího plodu je nebezpečná nákaza převážně postihující
zavíčkovaný včelí plod. Původcem je Paenibacillus larvae, který vytváří
mimořádně odolné spory. Nákaza se šíří infikovanou potravou, zalétlými včelami
a roji, loupeží, infikovanými plásty, úly a včelařským příslušenstvím. Nákazu
mohou rozšiřovat i roztoči (Varroa destructor-kleštík včelí) a jiní škůdci.
Spóry Paenibacillus larvae se dostanou s potravou do trávicího traktu larev
prvních instarů (otevřený plod), kde vyklíčí, pomnoží se, zničí buňky žaludeční
výstelky a proniknou do hemolymfy a dalších tělesných tkání. Klinické příznaky
se projeví až u zavíčkovaného plodu. Plást bývá nepravidelně zakladen
(mezerovitý plod), víčka jsou ztmavlá, propadlá, občas proděravěná. Napadené
larvy mění barvu z perleťově bílé na šedožlutou až tmavohnědou a přeměňují se v
lepkavou, hlenovitou hmotu, která se dá z buněk vytáhnout jako vlákno dlouhé
několik centimetrů. Konečným stádiem rozložení larvy je příškvar, který pevně lpí
na spodní stěně buňky.

Čl. 6

Sankce

Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto
mimořádných veterinárních opatření může správní orgán podle ustanovení § 71
nebo § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do výše:

a) 50 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,

b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající
fyzickou osobu.

Čl. 7

Společná a závěrečná ustanovení

(1) Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle §
76 odst. 3 písm. a) veterinárního zákona platnosti a účinnosti dnem jeho
vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje první den jeho vyvěšení na úřední
desce Krajského úřadu Zlínského kraje.

(2) Krajský úřad Zlínského kraje a obecní úřady, jejichž
území se toto nařízení Státní veterinární správy týká (dále jen "dotčené obecní
úřady"), vyvěsí ve smyslu § 76 odst. 3 veterinárního zákona toto nařízení
Státní veterinární správy na úřední desce na dobu nejméně 15 dnů.

Nařízení musí být každému přístupné u Krajské veterinární
správy Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, u Krajského úřadu Zlínského
kraje a u všech dotčených obecních úřadů.


Ve Zlíně dne 11.05.2015

otisk úředního razítka

MVDr. František Mahdalík

ředitel Krajské veterinární správy

Státní veterinární správy pro Zlínský kraj

podepsáno elektronicky


Obdrží:

Krajský úřad Zlínského kraje prostřednictvím veřejné datové
sítě do datové schránky IDS scsbwku

Dotčené městské a obecní úřady prostřednictvím veřejné
datové sítě do datové schránky


© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode